Pracownicy Zakładu

 

Pracownicy Zakładu Fizjoterapii

 

Kierownik Zakładu Fizjoterapii
dr hab. n. o zdr. Anna Brzęk, prof. SUM
profesor SUM badawczo -  dydaktyczny 
mail: abrzek@sum.edu.pl
Tel. 32 2088 721 , pok.711

 

 • prof. dr hab. n. med.  Ziaja Damian
  profesor badawczo -  dydaktyczny
  mail: damian.ziaja@sum.edu.pl
  Tel.32 2088 420 , pok. 611
 • dr hab. n. med. Karol Szyluk
  adiunkt badawczo - dydaktyczny
  Tel: 32 208 8712
 • dr hab. n. o zdr. Andrzej Szopa, prof.SUM
  adiunkt badawczo - dydaktyczny
  mail: aszopa@sum.edu.pl 
  pok. 612     
 • dr n. med. Dorota Szydłak
  asystent badawczo - dydaktyczny
  mail: dszydlak@sum.edu.pl 
  pok. 611
 • dr n. med. Anna Kowalczyk
  adiunkt badawczo -  dydaktyczny
  mail: akowalczyk@sum.edu.pl 
  pok. 611             
 • dr n. med. Justyna Szefler-Derela 
  adiunkt badawczo -  dydaktyczny
  mail: jszefler@sum.edu.pl
  pok. 611                     
 • dr n. med. Małgorzata Gędłek
  adiunkt dydaktyczny
  mail: mgedlek@sum.edu.pl 
  pok. 611                         
 • dr n.med. Dagmara Wasiuk-Zowada
  adiunkt badawczo -  dydaktyczny
  mail: dwasiuk@sum.edu.pl 
  pok. 611  
 • dr n. o zdr. Ewelina Grabska - Klein
  asystent dydaktyczny
  mail: egrabska@sum.edu.pl
  Tel. 32 2088721 , pok. 711 
 • dr n. o zdr. Malwina Mikuś-Nowak
  asystent dydaktyczny
  mail: malwina.nowak@sum.edu.pl
  Tel. 32 2088721 , pok. 711        
 • mgr Iwona Gęgotek
  asystent dydaktyczny
  mail: igegotek@sum.edu.pl 
  pok. 611             
 • mgr Katarzyna Kniaziew-Gomoluch
  asystent dydaktyczny
  mail: kkniaziew@sum.edu.pl 
  pok. 611                          
 • dr n. o zdrowiu Jacek Sołtys
  asystent dydaktyczny
  mail: jsoltys@sum.edu.pl 
  Tel. 32 2088721 , pok.  711
 • mgr Regina Wysocka
  asystent dydaktyczny
  Tel. 32 2088721 , pok. 711 
 • mgr Janocha Monika
  St. Technik
  Tel.32 2088712 , pok. 511
 • mgr Michał Michalski
  Specjalista
  mail: michal.michalski@sum.edu.pl 
  Tel.32 2088712 , pok. 511
 • mgr Beata Kita
  asystent dydaktyczny
  mail: beata.kita@sum.edu.pl
  Tel. 32 2088721

                                                              

 

 

Notka autobiograficzna

dr hab. n. o zdrowiu  Anna Brzęk, prof.SUM – fizjoterapeutka, Kierownik Katedry i Zakładu Fizjoterapii, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Naukowo zajmuje się badaniem czynników wpływających na kształtowanie prawidłowej postawy ciała u dzieci i młodzieży oraz sposobów zapobiegania nieprawidłowościom w jej obrębie. Autorka licznych publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym z zakresu ergonomii, aktywności fizycznej oraz prewencji chorób cywilizacyjnych i fizjoprofilaktyki, współautorka projektów profilaktyczno-zdrowotnych dla dzieci o charakterze społecznym, popularyzujących naukę. Ekspert naukowy przy opracowywaniu Regionalnych Programów Zdrowotnych woj. Śląskiego. Członek Interdyscyplinarnej Rady Ekspertów Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Rzecznik Nauki w Terenie. Członek licznych Towarzystw Naukowych

 

Dr hab. n o zdrowiu Andrzej Szopa -  specjalista fizjoterapii, adiunkt  w Katedrze i Zakładzie Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.  Członek Komisji d/s Edukacji Przeddyplomowej i Egzaminu Fizjoterapeutycznego oraz Zespołu Tematycznego d/s Jakości i Monitorowania Procesu Fizjoterapii.  Posiada certyfikaty międzynarodowe metody NDT – Bobath oraz General Movement Assessment according Prechtl Concept. Autor wielu wystąpień na zjazdach i konferencjach naukowych oraz wielu oryginalnych artykułów naukowych z dziedziny nauk medycznych opublikowanych w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym, a także recenzent prac naukowych w wielu czasopismach międzynarodowych.  Jestem także autorem i właścicielem patentu (Patent ; PL, 204656 B1), który stanowi oryginalne rozwiązanie techniczne: „Przyrząd do ćwiczeń korekcyjnych dzieci z porażeniem mózgowym i wadami postawy”. Zainteresowania zawodowe dotyczą problemu zaburzeń kontroli posturalnej i koordynacji ruchowej u dzieci z zaburzeniami ośrodkowymi oraz wadami postawy (analiza chodu, ruchu oraz postawy ciała człowieka, stabilografia niemowląt, dzieci i osób dorosłych

dr n.med. Dorota  Szydłak - Od 2001 r asystent w Zakładzie Fizjoterapii Katedry Fizjoterapii WNoZ SUM. Zajmuje się głównie problematyką dysfunkcji ortopedycznych u dzieci i dorosłych, oraz możliwościami usprawniania tychże pacjentów. W obszarze zainteresowań znajduje się również szeroko rozumiana ocena jakości życia pacjentów po zabiegach ortopedycznych, jak również procesy starzenia się społeczeństwa zarówno w aspekcie medyczno- rehabilitacyjnym jak i społecznym.

dr n. med. Anna Kowalczyk – doktor nauk medycznych, asystent dydaktyczny w Zakładzie Fizjoterapii Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (od 2003r do nadal). Autor i współautor wielu publikacji i rozdziałów w monografii oraz konferencji i szkoleń zawodowych. Prowadzi zajęcia kliniczne z : Fizjoterapii Klinicznej w DNR w neurologii i neurochirurgii i Programowanie rehabilitacji w neurologii i neurochirurgii. Główne zainteresowania zawodowe i naukowe autora koncentrują się wokół oceny postępowania fizjoterapeutycznego u chorych na stwardnienie rozsiane i pacjentów
z udarami, w celu stworzenia optymalnego programu rehabilitacji. Ponadto to zajmuje się badaniami    i edukacją w zakresie profilaktyki i rehabilitacji onkologicznej oraz korekcją wad postawy ciała.

dr n.med Justyna Szefler- Derela fizjoterapeuta. Wykładowca Katedry Fizjoterapii Zakładu Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach od 2013 roku na kierunku fizjoterapia. Zajmuje się rehabilitacją zaburzeń neurologicznych: udar mózgu, choroba Parkinsona i inne zaburzenia parkinsonowskie, stwardnienie rozsiane, zespoły bólowe kręgosłupa, choroby nerwów obwodowych.

dr n. med. Małgorzata Gędłek  – fizjoterapeuta, asystent dydaktyczny,  kierownik Studenckich Praktyk Zawodowych na kierunku Fizjoterapia. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie kliniczne w pracy z pacjentami po zabiegach ortopedycznych. Autorka i współautorka licznych publikacji z zakresu fizjoterapii w ortopedii, traumatologii i neurologii oraz rozdziałów  min. w podręczniku „Podologia. Podręcznik dla studentów medycyny, podologii i kosmetologii” i w monografii „Troska o zdrowie i jakość życia osób starszych: rozważania teoretyczne i zalecenia praktyczne”. Prowadzi zajęcia kliniczne: Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu w ortopedii i traumatologii, Programowanie rehabilitacji w ortopedii i traumatologii, Protetyka i ortotyka. Działalność naukowa i zainteresowania zawodowe skoncentrowane wokół tematyki ortopedia, traumatologia i medycyna sportowa oraz zaopatrzenie ortopedyczne.

dr n.med. Dagmara Wasiuk-Zowada - Swoją pracę naukową (od 2015 roku) oraz zawodową wiąże głównie z fizjoterapią pacjentów neurologicznych. Ukończyła liczne kursy z zakresu fizjoterapii, m.in. z pracy na tkankach miękkich, PNF podstawowy, rozszerzony oraz kurs kliniczny w neurologii, IBITA Bobath dla dorosłych, Kinetic Control I-III, leczenie dysfunkcji stawu skroniowo- żuchwowego. Współautorka publikacji naukowych oraz podręcznika dla studentów kierunków medycznych: Fizjoterapia i leczenie w  wybranych jednostkach chorobowych w  obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Rozważania teoretyczne i zalecenia praktyczne.

 dr n. o zdr. Ewelina Grabska- fizjoterapeuta, doktorantka Kolegium Szkoły Doktorskiej Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, wykładowca w Zakładzie Fizjoterapii Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zainteresowania naukowe i zawodowe centralizuje wokół problematyki występowania dolegliwości bólowych w różnych grupach zawodowych oraz tematyki osób w wieku geriatrycznym .  

mgr Iwona Gęgotek od 2004 r i nadal wykładowca w Zakładzie  Fizjoterapii Katedry Fizjoterapii SUM  w Katowicach Wydział Nauk o Zdrowiu.  Prowadzi zajęcia kliniczne i na wydziale w ramach przedmiotu : Fizjoterapia kliniczna i planowanie fizjoterapii w dysfunkcjach układu ruchu w reumatologii. Opiekun praktyk zawodowych  dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych fizjoterapii  I roku studiów jednolitych  magisterskich.   Autor i współautor 13 publikacji w tym 8 w języku angielskim uczestnik konferencji naukowych. Główne zainteresowania naukowe: fizjoterapia chorych ze schorzeniami reumatologicznymi o podłożu autoimmunologicznym, aktywność ruchowa ciężarnych
i położnic, seksualność chorych na schorzenia przewlekłe i niepełnosprawnych, terapia zespołów bólowych kręgosłupa  Metodą McKenziego.

mgr Katarzyna Kniaziew- Gomoluch – fizjoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem klinicznym w zakresie pediatrii oraz w pracy z pacjentami dorosłymi. Zainteresowania naukowe szczególnie z zakresu zależności biomechanicznych wynikających z funkcji centralnego układu nerwowego na wczesnym etapie rozwoju ontogenetycznego człowieka.

mgr Jacek Sołtys fizjoterapeuta, wykładowca w Zakładzie Fizjoterapii Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach. Od 15 lat zajmuję się szeroko pojętą obiektywizacją procesów fizjoterapeutycznych. W pracy stosuję elementy diagnostyczne - laboratorium analizy ruchu - w którym jednym z narzędzi jest monitorowanie procesów zachowania stabilności pozycji stojącej człowieka za pomocą analizy sił reakcji podłoża z wykorzystaniem platform dynamometrycznych.

mgr Regina Wysocka - fizjoterapeutka, asystent dydaktyczny w Zakładzie Fizjoterapii Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach. Główne zaineresowania zawodowe i naukowe koncentruje wokół psychosomatyki, wpływu emocji na ciało, terapii tkanek miękkich oraz szeroko rozumianej profilaktyki i promocji zdrowia.

 

 

Dane kontaktowe

Katedra Fizjoterapii

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierownik: dr hab. n. o zdr. Anna Brzęk, prof. SUM

 

Ul. Medyków 12, 40-752 Katowice

Tel. (32) 208-87-12

e-mail: fizjoterapia@sum.edu.pl

 

Zakłady Katedry Fizjoterapii

Zakład Fizjoterapii

Kierownik: dr hab. n. o zdr. Anna Brzęk, prof. SUM

Zakład Balneoklimatologii i Odnowy Biologicznej

Kierownik: dr n. o zdr. Iwona Nowakowska

Zakład Medycyny Fizykalnej

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Karolina Sieroń

Zakład Kinezyterapii i Metod Specjalnych

Kierownik: dr hab. n. o zdr. Magdalena Dąbrowska- Galas